รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่2

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.2 การจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และการรับนักศึกษา
2.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
- อักษรศาสตร์
2.4 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.5 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสื้อครุยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา
3.3 ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา
3.4 กำหนดการรับเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จปริญญาตรี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2511-09-18

Identifier

กป.1/2511/1/3

Files

c2511_02.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/11.

Output Formats