การประชุมสภาปี 2511

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2511

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
2.2 การจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และการรับนักศึกษา
2.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
- อักษรศาสตร์…

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2511
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเรียก
ชื่อปริญญา อักษรย่อปริญญา ครุยวิทยฐานะ
2.2 ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกาย
นักศึกษา
2.3…
View all 3 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2511