รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2510
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตรุ่นที่ 1
2.2 แก้ไขปัญหาการบรรจุผู้สำเร็จปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี
การศึกษา 2510
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 อนุมัติตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 อนุมัติตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3 อนุมัติตั้งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
3.4 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นง่าด้วยการเก็บรักษา
และการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องการเข้าเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2511
3.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2511
3.8 การจัดแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.9 การตั้งคณะแพทยศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2511-06-13

Identifier

กป.1/2511/1/2

Files

c2511_01.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2511 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/7.

Output Formats