รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2511
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(เกษตร) แด่สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เรื่องการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และหลักสูตร
การศึกษาขั้นปริญญาตรีในคณะศึกษาศาสตร์
3.2 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2512
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 การแก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการเก็บรักษา
และจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2511
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ข้าราชการลาวได้รับทุนเอไอดี. มาศึกษาในประเทศไทย
4.2 การส่งเสริมนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
ของตนโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก
4.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2512-02-12

Identifier

กป.1/2512/2/1

Files

c2512_01.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/8.

Output Formats