รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่4

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
คณะศึกษาศาสตร์
4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้จ้างอาจารย์และพนักงาน
4.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เป็นค่าเดินทางไปราชการ
ณ ประเทศออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ยกเลิกการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-08-29

Identifier

กป.1/2515/5/4

Files

c2515-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed July 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/20.

Output Formats