รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513
3.2 การอบรมครูก่อนปฏิบัติการของกระทรวง
มหาดไทย
3.3 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์
และคณะวิศวกรรมศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การชุมนุมนักศึกษาพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 การก่อสร้างหอพักพร้อมครุภัณฑ์ 2 หลังของ
บริษัท ชัยศรีก่อสร้าง จำกัด
4.3 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือจาก
กรมวิสามัญศึกษาและมูลนิธิอาเซีย
4.4 ขอใช้เงินงบกลางสร้างหอพักนักศึกษาและซื้อรถบัส

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2513-04-02

Identifier

กป.1/2513/3/1

Files

c2513-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/19.

Output Formats