การประชุมสภาปี 2513

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2513

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513
3.2…

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2513
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2513 – 2514
2.2 เรื่องการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
โครงการ 5 ปี (พ.ศ.2514-2518)
2.3…

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2513
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
2.2 ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
View all 3 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2513