รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่3

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2513
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การรับนักศึกษาลาวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
2.2 ระเบียบการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในคณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2513
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนินงานจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไม่ยอมเข้าเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2513
3.3 การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2512-2513
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์
4.2 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ซื้อครุภัณฑ์สำหรับ
หอพักนักศึกษา
4.3 ขออนุมัติใช้เงินรายได้จ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
4.4 สวัสดิการเกี่ยวกับที่พักอาศัยของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ขอเชิญ Dr. Jack Hoogstraten มารับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางวิศวกรรมศาตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิลาออก
5.2 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 บริษัทรับเหมาก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์
ขอเพิ่มค่าออกแบบและคุมงาน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2513-10-29

Identifier

กป.1/2513/3/3

Files

c2513-3-1.pdf
c2513-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2513 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/28.

Output Formats