รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2512
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 สภามหาวิทยาลัย Manitoba ประเทศแคนาดา
ให้ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ ศ.พิมล กลกิจ
2.3 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
3.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
3.3 เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.วิทยา เพียรวิจิตร
3.4 เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น : น.ท. ดวน บุนนาค และ
ดร.วิทยา เพียรวิจิตร
3.5 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตรจารย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น : ร.อ. นิพนธ์ เปาโรหิต
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อเป็นค่าบริการสุขภาพให้แก่นักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2512-10-06

Identifier

กป.1/2512/2/5

Files

c2512_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2512 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/21.

Output Formats