รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่5

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 รายละเอียดกำหนดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 แก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2508
3.4 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
4.1 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2515
4.3 กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ขออนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
4.5 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.6 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เสนอยกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยต่อไป
4.7 การทอดกฐินพระราชทาน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-10-19

Identifier

กป.1/2515/6/1

Files

c2515-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed February 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/25.

Output Formats