รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่6

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเรียกชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 รายงานการจ่ายเงินรายได้เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2.3 หลักสูตรการศึกษาขั้นปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์
และอักษรศาสตร์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2515
3.2 ขออนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3.3 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 การจัดงานพิธีต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ในการเสด็จพระราชดำเนินไป
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-11-28

Identifier

กป.1/2515/6/2

Files

c2515-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/26.

Output Formats