รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่2

Description

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2515
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/25150
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาและกรรมการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และ
หลักสูตรการศึกษา
3.2โครงการเงินกู้เพื่อจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2515
3.4 ขออนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญา แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.5 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 การอบรมครูไม่มีวุฒิก่อนประจำการของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2515-04-12

Identifier

กป.1/2515/5/2

Files

c2515-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2515 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/14.

Output Formats