Browse Items (5 total)

  • Tags: พระราชทานปริญญาบัตร

c2516-10.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2515-2516
2.2…

c2514-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

c2514-3.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2514
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 การกำหนดไหว้ครูและแจกทุนการศึกษา
2.3 การไปประชุมและดูงานที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และฮ่องกงของอธิการบดี…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2