รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่10

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2515-2516
2.2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้
และรักษาไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้น้ำประปา
และบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา พ.ศ.2516
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเข้าอยู่อาศัย
ในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2516
4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-11-16

Identifier

กป.1/2516/8/6

Files

c2516-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed December 6, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/71.

Output Formats