รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2519
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
3.2 กระทรวงสาธารณะสุขขอให้พิจารณารับผู้ที่จบประกาศณียบัตรครูพยาบาลเทียบเท่าอนุปริญญา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์พยาบาลศาสตร์
3.3 การเร่งรัดจับตัวผู้กระทำผิดขว้างระเบิดใส่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุญาตให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขออนุมัติให้ประกาศณียบัตรผดุงครรภ์
4.3 แต่งตั้งกรรมการประจำคณะ
4.4 แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
4.5 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
4.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเก็บรักษาและการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2519
4.7 ระเบียบการให้อนุปริญญาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.8 ระเบียบ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
4.9 การแต่งตั้งกรรมการ จัดตั้งศูนย์การแพทย์ศาสตร์
4.10 การปรังปรุงหลักวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา
5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยธรรมนูญสภาข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2519
5.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยธรรมนูญสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2519
5.4 การร่างระเบียบสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2519-09-05

Files

c2519-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2519 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/72.

Output Formats