รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2525
ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณางบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2526
4.2 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
4.3 พิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การดำเนินงานของสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2525
4.5 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินทุนการศึกษาของราชกรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
4.6 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเข้าพักเรือนรับรองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2525
4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.8 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่างๆ
4.9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.10 พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน (เพิ่มเติม)
4.11 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.4 พิจารณาอนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์นำเงินค่าประกันของเสียหายของนักเรียน โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ไปฝากประจำเพื่อหาผลประโยชน์
5.5 พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายหมุนเวียน (เพิ่มเติม)
5.6 พิจารณาตีความในข้อ 20.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
5.7 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.8 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณปีรายได้
5.9 ข้าราชการตัวอย่างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2524

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-03-27

Files

c2525_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/73.

Output Formats