รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2525
ณ ห้องประชุมชั้น3 ทบวงมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2525 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาโครงการจัดตั้งภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
4.3 การตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ขออนุมัตินำเงินกองทุนการศึกษา รศ.สายหยุด นิยมวิภาต ไปฝากธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์
4.5 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีคณะต่าง ๆ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
4.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.8 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.9 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.2 พิจารณาขออนุมัติปริญญาแก่สำเร็จการศึกษา
5.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรองของสำนักวิทยบริการ
5.4 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-05-22

Files

c2525_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed September 26, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/74.

Output Formats