รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2525 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วินัยและการปกครองนักศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2525
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สวัสดิการ เงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2525
4.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2525
4.4 พิจารณาการรับนักศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์ทางปรีคลินิก
4.5 พิจารณาแต่งตั้งรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.6 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.8 รับทราบสรุปรายงานการเงิน งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี 2525 และพิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
4.9 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.10 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมารเงินรายได้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนพัฒนาคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2525
5.2 พิจารณาอนุมัติให้นำเงินค่าประกันของเสียหายของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ ไปฝากธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.5 รับทราบความคืบหน้าของโครงการขยายความร่วมมือผลิตแพทย์เพิ่มของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะแพทยศาสตร์) และกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลประจำจังหวัด สรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี
5.6 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-07-10

Files

c2525_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/75.

Output Formats