การประชุมสภาปี 2525

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2525

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2524 เมื่อวันที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2525
ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2525 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มกราคม …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2525
ณ ห้องประชุมชั้น3 ทบวงมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2525 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2525 …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่6
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่…

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่7
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2525 เมื่อวันที่ 31 …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่8
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2525 …

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่9
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2525
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2525 …
View all 9 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2525