รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2525 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณะบดีในคณะต่าง ๆ
5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.4 พิจารณาการรับนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาจารย์แพทย์ สาขาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นกรณีพิเศษ
5.5 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.6 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-10-31

Files

c2525_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/77.

Output Formats