รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่7

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2525 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาทบทวนระเบียบและวิธีการเลือกสรรอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 หารือเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขในมหาวิทยาลัย
4.3 พิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์
4.4 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่างๆ
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.7 รับทราบรายงานยอดเงินยืมหมุนเวียน คณะแพทยศาสตร์
4.8 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.9 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
5.2 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-12-04

Files

c2525_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed March 25, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/78.

Output Formats