รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการตีความใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
1.2 การรับนักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.3 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2521 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2521
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 จังหวัดขอนแก่นขอใช้ที่ดินสร้างสนามกีฬา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริการ
4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะบดีคณะแพทย์
4.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2522
4.5 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน พ.ศ. 2522
4.6 การชำระเงินค่าครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์
4.7 พิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาและการจัดระบบบริการในสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2522
5.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการสอบเอง และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานในการสอบคัดเลือก พ.ศ. 2522
5.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้จากเงินทุนสำรองเป็นกรณีพิเศษ
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
5.5 พิจารณาแต่งตั้งรองหัวหน้าภาควิชาคณะแพทยศาสตร์
5.6 พิจารณาเห็นชอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
5.7 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องการรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตพยาบาลประจำปีการศึกษา 2522-2523
5.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสโมสรมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2522
5.9 โครงการสมทบระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับโรงเรียนพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข
5.10 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-01-26

Files

c2522_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2522 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed April 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/79.

Output Formats