รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2525
ณ ห้องประชุม 3 ทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
1.2 พิจารณาแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2525 เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม 2525

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 การเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 การปลูกสร้างอาคารสำนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ในมหาวิทยาลัย
4.3 พิจารณาโครงการจัดตั้งภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
4.4 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การวัดผลกาศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2525
4.5 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา แบบร่วมเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ..........
4.6 พิจารณาตีความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยและการปกครองนักศึกษา พ.ศ. 2521
4.7 พิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะต่าง ๆ
4.8 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
4.9 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่างๆ
4.10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.11 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมการฝึกหัดครู
4.12 พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.13 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.14 พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่ายเพิ่มเติม
4.15 พิจารณาอนุมัติให้นำเงินค่าประกันของเสียหายของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ไปฝากธนาคารเพื่อหาผลประโยชน์
4.16 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.17 รับทราบการเวียนหนังสืออนุมัติปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาในคณะต่าง ๆ
5.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
5.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตมอดินแดง ประจำปีงบประมาณ2526 (แก้ไขเพิ่มเติม)
5.5 พิจารณาอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2525
5.6 พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงินหมุนเวียนเพื่อทดรองจ่ายเพิ่มเติม
5.7 รับทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่ารักษาพยาบาลของหอผู้ป่วยระยะวิกฤต
5.8 ขออนุมัติเพิ่งจำนวนการรับนักศึกษาพยาบาลตามความต้องการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-10-08

Files

c2525_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed August 17, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/76.

Output Formats