รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2525
ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2524 เมื่อวันที่ 17ธันวาคม 2524

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
4.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะแพทยศาสตร์
4.3 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.4 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.5 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาโครงการสร้างสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2525 -2529
5.2 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์
5.3 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
5.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
5.5 พิจารณาข้อร้องเรียนให้ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาของสโมสรนักศึกษา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 หารือเกี่ยวกับการเร่งผลิตแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2525-01-23

Files

c2525_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2525 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 13, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/69.

Output Formats