การประชุมสภาปี 2516

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2516

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีตามหลักสูตรการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่
เดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่7
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่กระทำผิดวินัยนักศึกษา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ …

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2516  ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 เสนอแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 งบประมาณค่าก่อสร้างโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2…

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่9
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 …

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่10
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2515-2516
2.2…
View all 10 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2516