รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2516
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การลงโทษนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจาณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 การแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 การพิจารณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
3.5 โครงการแม่โขงขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเป็น
สำนักงานโครงการวิจัย
3.6 เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.7 การขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลนิวซีแลนด์
3.8 การใช้สื่อสารมวลชนของนักศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-07-11

Identifier

กป.1/2516/8/2

Files

c2516-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 25, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/49.

Output Formats