รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่4

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใน
ระหว่างเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2.2 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รักาการในตำแหน่งคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์
2.3 ขออนุมัติใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ว่าด้วยการสอบไล่ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.4 ขออนุมัติใช้โครงการฝึกงานนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
2.5 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 การสอบสวนนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เดินขบวนคัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-06-18

Identifier

กป.1/2516/7/4

Files

c2516-4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/42.

Output Formats