รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2517
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการเก็บรักษา
การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-07-23

Identifier

กป.1/2517/9/6

Files

c2517-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed April 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/41.

Output Formats