การประชุมสภาปี 2517

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2517

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่1
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่2
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 แต่งตั้งกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ม.ร.ว.จีรวัฒน์ จักรพันธุ์…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่3
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการวัดผล
การศึกษา พ.ศ. 2516
2.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวนคัดค้าน

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่4
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 นายผล พันธุ์ประสิทธิ์ กรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ ขอลาออก
จากกรรมการ
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่5
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่6
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2517
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่7
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยธรรมนูญ
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่8
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี
2.2 ศ.ชลิต เวชชาชีวะ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2517