รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2517
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เข้าอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา พ.ศ.2517
2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยที่พักอาศัย
2.3 ขอใช้จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2516
3.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3.3 การแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
3.4 หลักสูตรการสอนปริญญาตรีบรรณารักษศาสตร์
3.5 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
3.6 ขออนุมัติกำหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทน
ในภาคฤดูร้อน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-06-05

Identifier

กป.1/2517/9/5

Files

c2517-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/40.

Output Formats