รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2516
และการอนุมัติให้ปริญญา อนุปริญญาตาม
หนังสือที่ สร.ทม.0501/ว.673
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้
ฯพณฯ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขอลดโทษให้แก่นักศึกษาที่เดินขบวน
คัดค้านการบริหารงาน
3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
เปิดภาคฤดูร้อน
3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษา
ของโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2517
3.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2517
3.6 ขออนุมัติใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2517-01-28

Identifier

กป.1/2517/9/1

Files

c2517-1.pdf
c2517-1-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2517 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/31.

Output Formats