รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดงานพิธีต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและการประปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 ขออนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 งบประมารก่อสร้างตึกคณะพยาบาลศาสตร์
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 ขอเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2514

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2514-12-08

Identifier

กป.1/2514/4/5

Files

c2514-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2514 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/32.

Output Formats