Browse Items (3 total)

  • Tags: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

c2514-5.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การจัดงานพิธีต้อนรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถในการเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2