Browse Items (44 total)

  • Tags: ภาพถ่าย

มข.288.JPG
[ภาพหมู่] : คณาจารย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2554 ใส่กรอบไม้สีน้ำตาล

มข.285.JPG
[ภาพถ่าย] : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ใส่กรอบไม้

มข.271.JPG
ภาพหอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีอยู่มุมบนขวา ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24-25 ส.ค. 2551 ใส่กรอบไม้สีน้ำตาล

มข.116.JPG
ภาพถ่าย รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.096.JPG
ที่ระลึกการประชุมคณบดีสัญจร วันที่ 12 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
**ภาพถ่ายหมู่คณบดี/ผอ.ศูนย์/ผอ.สำนักต่างๆ อัดขยายใส่กรอบ

มข.068.JPG
รูปพระพุทธรูปในกรอบสีทอง
**กรอบสีทองแบบแขวน
ที่ระลึกจากนักศึกษาฝึกงาน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก มรฎ.พิบูลสงคราม 2551

มข.066.JPG
ที่ระลึกการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ในการบริหารราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 29มิ.ย. 2552 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
**พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กรอบสีทอง มีขาตั้งและที่แขวน ริบบิ้นสีเหลือง…

มข.065.JPG
มหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี 22พ.ค. 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
**ภาพถ่ายสี กรอบไม้สีน้ำตาล ขอบลายทอง มีขาตั้ง บุคคลในภาพ10คน

มข.013.JPG
ฯพณฯ พจน์ สารสิน(ภาพใหญ่)

มข.029.JPG
Essentation of the honorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7may 1996
**ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารมข. มี พล.ต.อ.เภา สารสิน , รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ ร่วมด้วย

มข.025.JPG
คุณนพดล ทองโสภิตและคณะบุคคลรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ

มข.024.JPG
สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นรูปเทวดาอันเชิญพระธาตุพนมประดิษฐานบนขอนไม้ในกรอบสามมุข วิทยา จริยา และปัญญา

มข.023.JPG
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพยาบาลศาสตร์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ณ วังสระปทุม เมื่อเดือน มกราคม 2516

มข.018.JPG
essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Price Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**คำบรรยายภาพ : พิธีทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ …

มข.017.JPG
essentation of the hanorary Degree of Doctor of Economic to His Royal Highness Crown Prince Henri of Luxembourg Khon Kaen University 7 May 1996
**พลตำรวจเอกเภา สารสิน ทูลเกล้าถวายปริญญาแด่ Prnice Henri of Luxembourg

มข.015.JPG
พิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษามข. ประจำปี 2509 โดยมี ฯพณฯพจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธาน เมื่อ 26 มิ.ย. 2509 โดยมี ศ.พิมล กลกิจ(มุมซ้ายของภาพ)

มข.012.JPG
Sir. Stephen Wier เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทยทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2509

มข.010.JPG
สมเด็จย่าฉายพระรูปร่วมกับ ศ.พิมล กลกิจ, ศ.กวี จุติกุลและคณะ(รวม9คนในภาพ) เนื่องในวโรกาสมข.ทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(พ.ศ.2515)
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2