Browse Items (9 total)

  • Tags: พจน์ สารสิน

01-poj-s.jpg
14 มิถุนายน 2509–9 เมษายน 2512

พ.ศ. 2513 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางเกษตร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข.013.JPG
ฯพณฯ พจน์ สารสิน(ภาพใหญ่)

P14 2509.jpg
P14-15/2509- พิธีมอบทุนการศึกษา 106 ทุน ให้แก่ผู้แทนจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ฯพณฯ พจน์ สารสิน 14 พฤศจิกายน 2509

P2 2509.jpg
P2/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน อธิการบดีเป็นประธานในพิธียกศาลพระภูมิ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น 29 มิถุนายน 2509

P1 2509.jpg
P1/2509- ฯพณฯ พจน์ สารสิน กล่าวคำปราศรัยในโอกาสเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สถานีวิทยุ-โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น 28 มิถุนายน 2509
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2