Browse Items (24 total)

  • Tags: ที่ระลึก

อ.117.JPG
ที่ระลึกจานเพ้นท์ตั้งโชว์ " มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ "

อ.116.JPG
ที่ระลึกกรอบรูปลายดอกไม้

อ.114.JPG
ที่ระลึกกล่องไม้อเนกประสงค์ลายช้างล้านนา

อ.111.JPG
ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน " ไหสีฟ้า " (สาขาหลักสูตรและสื่อการสอน)

มข.495(1).JPG
เหรียญ ร.9(เงิน) ที่ระลึกโครงการ "ฉลองครองราชย์ 50 ปี ร่วมสร้างชีวีให้สดใส" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538

อ.110.JPG
ที่ระลึกเทียนพรรษา (โครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

อ.109.JPG
ที่ระลึกโหวดเครื่องดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด

อ.102.JPG
ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 6 ม.ค 2558

ที่ละลึก.pdf
อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น11,267 ตารางเมตร ศูนย์สารสนเทศถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลก…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2