Browse Items (5 total)

  • Tags: โครงการศึกษาดูงาน

อ.111.JPG
ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงาน " ไหสีฟ้า " (สาขาหลักสูตรและสื่อการสอน)

อ.110.JPG
ที่ระลึกเทียนพรรษา (โครงการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

อ.102.JPG
ที่ระลึกโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 6 ม.ค 2558
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2