Browse Items (12 total)

  • Tags: กรอบรูป

อ.139.JPG
ที่ระลึก กรอบรูป-กระเป๋า-แฟ้มเอกสาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อ.136.JPG
ที่ระลึกกรอบรูปพระธาตุขามแก่น จากโรงเรียนบ้านพระคือ จ.ขอนแก่น

อ.134.JPG
กรอบรูป"วัฒนธรรมสัญจรออนซอนอีสาน" ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

อ.116.JPG
ที่ระลึกกรอบรูปลายดอกไม้
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2