Browse Items (3 total)

  • Tags: สปป.ลาว

ต.042.JPG
กรอบกระจกหนังสือขอบคุณ จากมหาวิทยาลัย สปป.ลาว

P1226 2531.jpg
P1276-1285/2531- นายศักดา อ้อพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิด
P1286-1325/2531- การแสดงนาฏศิลป์-กายศิลป์ ชุดต่างๆ
P1316-1318/2531- ผู้ชม
P1319-1329/2531- มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2