Browse Items (8 total)

  • Tags: นาฬิกา

มข.203.JPG
นาฬิกาตราสัญลักษ์ มข.

อ.092.JPG
นาฬิกาไดโนเสาร์
มีข้อความ "ที่ระลึกจาก...คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

อ.079.JPG
นาฬิกาไม้ตกแต่งขนาดใหญ่ จากโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 17 ต.ค. 2551

ต.033.JPG
ผศ.ดร.วินัย ใจขาน ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมสถานฑูตของสหรัฐอเมริกาและร่วมปรึกษากับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาในเมือง Hyderabad ในระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2553 ณ ประเทศอินเดีย ซึ่ง JSS MEDICAL COLLEGE ได้มอบของที่ระลึกให้

อ.029.JPG
นาฬิกาไม้ เลขโรมัน
มีข้อความ ที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นของนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 41 และปรอ.รุ่นที่ 11 พลอากาศโทชาญชัย ชาญชิดชิงชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 23 ธ.ค. 2541

อ.008.JPG
ภาพวิวผาหล่มสัก ภูกระดึง จ.เลย เป็นนาฬิกา อักษรโรมัน
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2