ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551

Dublin Core

Title

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551

Description

อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น11,267 ตารางเมตร ศูนย์สารสนเทศถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระบบ คือระบบห้องสมุดดิจิตอล ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบผลิตสื่อการศึกษา ระบบบริการทางภาษา และระบบการเรียนการสอนทางไกล โดยทั้ง 5 ระบบนี้เป็นระบบที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ภายในอาคารเดียวกัน

Creator

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Date

2551-06-07

Identifier

มข.12/013 2551

Files

ที่ละลึก.pdf

Citation

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, “ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551,” KKU Archives, accessed February 3, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/1792.

Output Formats