หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่

Dublin Core

Title

หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่

Collection Items

อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารอเนกประสงค์และสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๓๕ นี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์…

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔และพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๗
ในวาระดิถีอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่น…

ขอนแก่น 18 ปี
หนังสือขอนแก่น 18 ปี เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีต โดยจัดทำเป็นหนังสือครบรอบปี เพื่อให้ทราบความเป็นมาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น/คณะ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบมหาวิทยาลัย

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดอาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2551
อาคารศูนย์สารสนเทศ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น11,267 ตารางเมตร ศูนย์สารสนเทศถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์รวมของทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศต่างๆทั่วโลก…

ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีเปิดโรงพยาบาลศรีนครินทร์
การที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่ออประโยชน์ในการศึกษาวิชาการแพทย์กับรักษาพยาบาลประชาชนผู้เจ็บป่วยทั่วไป

ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก …

พิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ประทานวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔

ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า
ที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิด อาคาร ๘๙ พรรษาสมเด็จย่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นอนุสรณ์และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคสร้าง อาคาร 89 พรรษา สเด็จย่า และหอสงฆ์อาพาธโดยได้รวบรามเนื้อสาระที่ประกอบด้วยสารจากผู้ร่วมในการจัดหาทุน…

พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารบริการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติของโรงพยาบาลศรนครินทร์และประวัติการก่อตั้ง และยังมีรายละเอียดกำหนดวันเวลาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ…

พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
พิธีวางศิลาฤหษ์อาคารเฉลิมพระบารมี ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และงบประมาณในการสร้างอาคาร…
View all 10 items

Collection Tree

  • หนังสือที่ระลึก อาคาร สถานที่