Browse Items (1 total)

  • Tags: 50ปี

มข.495(1).JPG
เหรียญ ร.9(เงิน) ที่ระลึกโครงการ "ฉลองครองราชย์ 50 ปี ร่วมสร้างชีวีให้สดใส" จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2