รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่1

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2515
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินขบวน
คัดค้านการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
2.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
3.1 ระเบียบการเก็บเงินค่าประกันของเสียหาย
โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์
3.2 ฯพณฯ นายบุญรอด บิณฑสันต์กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยขอลาออกจากตำแหน่ง
3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเป็น
ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ I.P.D.
3.4 เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี
3.5 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.6 รับทราบการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แทนอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-02-16

Identifier

กป.1/2516/7/1

Files

c2516-1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed July 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/33.

Output Formats