รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่9

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การขอแปรญัตติการก่อสร้างโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการ
ใช้และรักษาไฟฟ้า
4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้
น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล
4.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการลา
ของนักศึกษา พ.ศ. 2516
4.4 หลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์
4.5 โครงการจัดตั้งโรงเรียนสวัสดิการของบุตร
ข้าราชการและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การจัดตั้งกองแผนงาน
5.3 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5.4 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 ขออนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2516-10-05

Identifier

กป.1/2516/8/5

Files

c2516-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2516 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed April 15, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/65.

Output Formats