Browse Items (1 total)

  • Tags: พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2531

P2402 2531.jpg
P2403-2406/2531 - บัณฑิตถ่ายภาพหมู่และถ่ายภาพกับญาติ
P2407-2450/2531 - เสด็จเปิดอาคารคณะวิทยาศาสตร์(SC.06)และอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา(RDI)
P2451-2464/2531 - รอรับเสด็จ
P2465-2479/2531 - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2