Browse Items (1 total)

  • Tags: พระราชินี

P247 2525.jpg
P247 ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน(ภาพขาวดำ)
P248 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีพระราชปฏิสันถารกับอาจารย์และนักศึกษา
P249 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในฉลองพระองค์ครุยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P250 วงดุริยางค์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
P251-252…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2