รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2527 เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2527 และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2527

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2527
4.1.2 ขออนุมัติจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการซึ่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไม่ได้
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รับทราบการอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้
4.3.2 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์
5.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
5.3 พิจารณาอนุมัติปริญญาและอนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-06-15

Files

c_4 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed June 9, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/141.

Output Formats