รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2530
ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย
....................................

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2529
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2529

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2530
4.1.2 ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพิ่มเติม
(1) คณะเภสัชศาสตร์
(2) กองกิจการนักศึกษา
4.1.3 ขออนุมัติใช้เงินทุนสำรอง เงินรายได้
4.2 เรื่องเสนอแต่งตั้ง
4.2.1 เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
4.2.2 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2.3 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย
(1) คณะเกษตรศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
4.2.4 เสนอแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
(1) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
(3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(4) คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.5 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะ
4.2.6 การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.2.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.3.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอลาการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
5.2 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-01-17

Files

c_1 2530.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2530 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed February 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/140.

Output Formats