รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2527 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2527

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องการวางข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง
3.2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527 และร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการวัดผลการศึกษา
4.1.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยสวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2527
4.1.3 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหน้าที่ขงมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2527
4.1.4 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2527
4.1.5 พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ต่อสัญญากู้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
4.2เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
4.2.1 พิจารณาแต่งตั้งรองคณบดีในคณะเกษตรศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
4.2.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาและรองหัวหน้าภาควิชา
4.2.3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประจำคณะและคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ
4.3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.3.1 รับทราบการอนุมัติให้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
4.3.2 รับทราบการอนมุติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
4.3.3 รับทราบการเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และพิจารณาอนุมัติแก้ไขแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-05-12

Files

C_3 2527.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2527 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/138.

Output Formats